Ulga termoizolacyjna? Dla kogo? Na co?

ULGA Zmiany w Rozliczeniu Ulgi Termoizolacyjnej w 2023 roku: Co Warto Wiedzieć?

Ulga termoizolacyjna jest jednym z narzędzi, które wspierają ekologiczne inwestycje i poprawiają efektywność energetyczną budynków. W 2023 roku pojawiły się istotne zmiany dotyczące sposobu rozliczania tej ulgi. Co więcej, dla wielu osób może to być kluczowa informacja w kontekście planowania budżetu domowego oraz decyzji o remontach. W tym artykule pokrótce przyjrzymy się tym zmianom oraz omówimy, co warto wiedzieć na temat rozliczenia ulgi termoizolacyjnej w 2023 roku.

1. Ulga termoizolacyjna – zwiększone kwoty

Jedną z najważniejszych zmian jest zwiększenie kwoty ulgi termoizolacyjnej. W 2023 roku podniesiono górną granicę ulgi. W efekcie oznacza, że można uzyskać wyższy zwrot podatku za poniesione koszty termoizolacji budynku. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują inwestycje w poprawę efektywności energetycznej swojego domu.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulgę odliczasz w zeznaniu podatkowym np. od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, bądź
 • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odliczasz kwotę wraz z tym podatkiem, o ile nie odliczyłeś tego podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w twoim dochodzie (przychodzie) za rok podatkowy, w którym je poniosłeś, odliczysz w kolejnych latach. Nie będziesz mógł odliczać ich dłużej, niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek.

Jeśli w okresie trzech lat nie zrealizujesz przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek), będziesz musiał zwrócić ulgę. Oznacza to, że będziesz musiał doliczyć do dochodu wcześniej odliczoną kwotę z tego tytułu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Jeśli po roku, w którym skorzystałeś z ulgi, otrzymasz zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jesteś zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymałeś ten zwrot albo złożyć korektę uprzednio złożonego zeznania, w którym zastosowałeś ulgę.

2. Rozszerzony Zakres Działań Kwalifikujących się do Ulgi

Kolejną istotną zmianą jest rozszerzenie zakresu działań kwalifikujących się do ulgi termoizolacyjnej. Wraz z nowymi przepisami, nie tylko koszty związane z izolacją termiczną budynku mogą być uwzględnione, ale również inne działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej, takie jak wymiana okien czy instalacja nowoczesnych systemów ogrzewania. To otwiera nowe możliwości dla osób planujących inwestycje w swoje mieszkania czy domy.

budowa_dom

Odliczeniu w uldze podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane:
  • do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub
  • do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i 2687), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.3)) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem ulgi termoizolacyjnej objęte są wydatki na następujące usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

3. Konieczność Zachowania Dokumentacji

Wraz z wprowadzonymi zmianami zwiększa się także wymóg zachowania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty oraz wykonane prace. Jest to ważny element procesu rozliczania ulgi termoizolacyjnej, który należy traktować bardzo poważnie. Brak odpowiedniej dokumentacji może skutkować utratą prawa do ulgi lub nawet koniecznością zwrotu już otrzymanych środków.

4. Warto Skorzystać z Pomocy Specjalistów

Z uwagi na rozbudowane przepisy oraz konieczność zachowania dokładnej dokumentacji, warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie rozliczania ulgi termoizolacyjnej. Biura rachunkowe czy doradcy podatkowi mogą pomóc w prawidłowym rozliczeniu ulgi oraz zapewnić, że wszystkie wymogi formalne zostaną spełnione.


Kto może skorzystać z ulgi?

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych mogą skorzystać z ulgi termoizolacyjnej. Jednak warunkiem przyznania wsparcia jest spełnienie określonych warunków oraz kosztów związanych z termoizolacją budynku.

Zazwyczaj, zakupy, które kwalifikują się do ulgi termoizolacyjnej, obejmują:

 1. Materiały termoizolacyjne: Koszty zakupu i montażu materiałów termoizolacyjnych, takich jak wełna mineralna, styropian, płyty termoizolacyjne, folie paroizolacyjne itp.
 2. Okna i drzwi: Koszty zakupu i montażu energooszczędnych okien oraz drzwi zgodnych z określonymi normami dotyczącymi współczynnika przenikania ciepła.
 3. Instalacje ogrzewania: Koszty zakupu i montażu nowoczesnych, energooszczędnych systemów ogrzewania, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły kondensacyjne itp.
 4. Usługi montażowe: Koszty związane z wynagrodzeniem wykonawcy za przeprowadzenie prac termoizolacyjnych, montaż okien, drzwi, czy instalacji ogrzewania.

Jednakże warto zauważyć, że lista zakupów kwalifikujących się do ulgi termoizolacyjnej oraz szczegółowe warunki korzystania z ulgi mogą się różnić w zależności od obowiązujących przepisów podatkowych w danym kraju. Dlatego, zaleca się zapoznanie z aktualnymi przepisami lub skonsultowanie się z lokalnym urzędem skarbowym w celu uzyskania precyzyjnych informacji w tym temacie.

Jakie kroki należy podjąć?

 1. Zbieranie Dokumentacji:
  • Zebranie wszystkich dokumentów związanych z przeprowadzonymi pracami termoizolacyjnymi lub innymi działaniami mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.
  • Dokumentacja powinna zawierać m.in. faktury, umowy, potwierdzenia zapłaty oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty oraz zakres przeprowadzonych prac.
 2. Sprawdzenie Wymogów Kwalifikacyjnych:
  • Upewnienie się, że wykonane prace oraz poniesione koszty kwalifikują się do ulgi termoizolacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
  • Sprawdzenie, czy koszty nie były już uwzględnione w poprzednich rozliczeniach podatkowych.
 3. Przygotowanie Deklaracji Podatkowej:
  • Skompletowanie niezbędnych dokumentów i informacji potrzebnych do wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2023.
  • Wybór odpowiedniego formularza podatkowego, w którym można uwzględnić ulgę termoizolacyjną.
 4. Wypełnienie Formularza Podatkowego:
  • Wypełnienie formularza podatkowego, uwzględniając kwoty poniesionych kosztów oraz inne dane niezbędne do rozliczenia ulgi termoizolacyjnej.
  • Staranne wpisanie wszystkich danych i kwot zgodnie z posiadaną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 5. Złożenie Deklaracji Podatkowej:
  • Złożenie wypełnionej deklaracji podatkowej w odpowiednim urzędzie skarbowym lub przez internet za pośrednictwem platformy elektronicznej, jeśli taka możliwość jest dostępna.
 6. Oczekiwanie na Zwrot Podatku lub Rozliczenie Zobowiązań:
  • Oczekiwanie na decyzję organu podatkowego w sprawie rozliczenia ulgi termoizolacyjnej.
  • W przypadku uzyskania zwrotu podatku, oczekiwanie na jego wypłatę lub potrącenie z zobowiązań podatkowych.
 7. Monitorowanie Statusu Rozliczenia:
  • Regularne monitorowanie statusu rozliczenia ulgi termoizolacyjnej w systemie podatkowym, aby być na bieżąco z postępami w procesie rozliczania.
 8. Konsultacja z Specjalistą:
  • W razie wątpliwości lub problemów z rozliczeniem ulgi termoizolacyjnej, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub biurem rachunkowym, którzy mogą udzielić fachowej pomocy i wsparcia.

Faktem jest, że przestrzeganie powyższych kroków pomoże w prawidłowym i efektywnym rozliczeniu ulgi termoizolacyjnej za 2023 rok w 2024, co pozwoli maksymalnie wykorzystać dostępne środki oraz uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z procesem podatkowym.

Podsumowanie

Podsumowując, zmiany w rozliczaniu ulgi termoizolacyjnej z 2023 roku przynoszą zarówno korzyści, jak również nowe wyzwania dla osób planujących inwestycje w poprawę efektywności energetycznej swoich domów. Zwiększone kwoty ulgi oraz rozszerzony zakres działań kwalifikujących się do ulgi stanowią zachętę do podejmowania działań mających na celu poprawę stanu technicznego budynków oraz redukcję zużycia energii. Jednakże konieczność zachowania dokładnej dokumentacji oraz świadomość zmian w przepisach podatkowych sprawiają, że warto skorzystać z pomocy specjalistów w procesie rozliczania ulgi termoizolacyjnej, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i maksymalnie wykorzystać dostępne środki.

Niniejszy ma jedynie cel informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody ani straty wynikłe z działań podejmowanych na podstawie informacji zawartych w tym wpisie. Osoby zainteresowane rozliczeniem ulgi termoizolacyjnej za 2023 rok w 2024 roku zaleca się skonsultowanie się z odpowiednim doradcą podatkowym lub innym specjalistą, aby uzyskać pełną i dokładną informację zgodną z indywidualną sytuacją oraz obowiązującymi przepisami.

Szukasz materiałów budowlanych lub wykończeniowych? Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą w wyborze najlepszych produktów dostosowanych do Twoich potrzeb. Warto odwiedzić też -> Sklep Majster Plus w Tuszynie, gdzie znajdziesz szeroką ofertę materiałów jego do remontu i wykończenia.

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ