RegulaminyREGULAMIN „Karta Stałego Klienta”

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia programu pod nazwą: Karta Stałego Klienta
 2. Organizatorem Programu jest AGROSKŁAD Sp. z o.o. z siedzibą w Józefinie, 97-225 Ujazd, Józefin 39 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 976766, NIP: 7730010492, REGON: 004712520 zwana dalej Organizatorem.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny. Uczestnictwo w Programie wymaga wypełnienia Formularza Rejestracyjnego, zapoznania się z niniejszym regulaminem i wskazania następujących danych:
  1. Imię i nazwisko;
  1. Numer telefonu;
  1. Adres poczty e-mail.
 4. Uczestnik Programu zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. W przypadku zmiany danych Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wojciech.kotynia@agrosklad.com.pl
 5. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Uczestnikowi wydana zostanie Karta Stałego Klienta.
 6. Karta Klienta posiada unikalny numer identyfikacyjny. Każda Karta Programu jest zarejestrowana w systemie informatycznym Organizatora jako karta przypisana do danego Uczestnika.
 7. Uczestnikiem Programu może być:
  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  1. osoba prawna;
  1. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
 8. Program realizowany jest od dnia 11.04.2023r. do odwołania. Organizator ma prawo odwołać Program, wówczas poinformuje Uczestników o tym fakcie, co najmniej 2 tygodnie wcześniej, za pośrednictwem wiadomości email lub sms. Program zakończy się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po upływie powyżej wskazanego dwutygodniowego okresu. 
 9. Regulamin Programu dostępny jest na stronie www.agrosklad.com.pl oraz w punktach sprzedaży Organizatora:
  1. Oddział Ujazd – Józefin 39, 97-225 Ujazd
  1. Oddział Łowicz – Popów 16A, 99-400 Łowicz
  1. Oddział Tuszyn – ul. Świętokrzyska 20, 95-080 Tuszyn

§ 2

 1. W okresie trwania programu Organizator przygotowuje dla Uczestników Specjalne Zniżki na zakup towarów będących w ofercie Organizatora z asortymentu części zamiennych w punktach sprzedaży:
  1. Oddział Ujazd – Józefin 39, 97-225 Ujazd
  1. Oddział Łowicz – Popów 16A, 99-400 Łowicz
  1. Oddział Tuszyn – ul. Świętokrzyska 20, 95-080 Tuszyn
 2. Organizator za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms na numer telefonu poinformuje Uczestnika o przygotowaniu Specjalnej Zniżki wskazując jednocześnie asortyment objęty zniżką oraz czas obowiązywania Specjalnej Zniżki.
 3. Specjalne Zniżki obowiązują w terminie wskazanym w zawiadomieniu, jeżeli w zawiadomieniu o przygotowaniu Specjalnej Zniżki nie został wskazany termin to obowiązuje ona przez 7 dni od zawiadomienia lub do wyczerpania zapasów towaru objętego zniżką.
 4. Uczestnik Programu może dokonać zakupu asortymentu objętego zniżką w lokalizacjach wskazanych powyżej w ust. 1 okazując Kartę Stałego Klienta.

§ 3

 1. Uczestnik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez złożenie stosownego oświadczenia do Organizatora. Oświadczenie można złożyć:
  1. w punktach sprzedaży Organizatora,
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wojciech.kotynia@agrosklad.com.pl
  1. listownie na adres: Agroskład Sp. o.o. Józefin 39; 97-225 Ujazd.
 2. Rezygnacja następuje z chwilą odebrania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa.

§ 4

 1. Reklamacje związane z Programem można zgłaszać:
  1. Pisemnie w punktach sprzedaży Organizatora;
  1. Pisemnie na adres Organizatora – Agroskład Sp. z o.o.; Józefin 39; 97-225 Ujazd;
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wojciech.kotynia@agrosklad.com.pl
 2. Organizator rozstrzygnie reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi Uczestnika pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Uczestnika podczas przystąpienia do Programu.

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu jest Organizator. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ado@agrosklad.com.pl, numeru telefonu: 447192488  lub listownie na adres: AGROSKŁAD Sp. z o.o z siedzibą w Józefin 39, 97-225 Ujazd z dopiskiem „Ochrona danych”. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Programu w następujących celach i przez okres:
  1. umożliwienia uczestnictwa i obsługi Programu lojalnościowego, w tym przyznawania zniżek i rabatów dla Uczestników Programu poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, które wypełnienie i przekazanie Organizatorowi, poczytywane jest za zgodę na przetwarzanie danych oraz akceptacje Regulaminu w celach związanych z uczestnictwem w Programie, a więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na uczestnictwo w Programie.
  1. prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przy spełnieniu dodatkowych przesłanek w postaci wyrażenia zgody marketingowej). W tym przypadku, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną.
 3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Organizatora działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez czas przewidziany przepisami obowiązującego prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 4. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – zwłaszcza, gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 7. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przystąpienia do Programu lojalnościowego oraz otrzymywania od nas materiałów marketingowo-informacyjnych.

§ 6

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Organizatora Uczestnikom programu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Uczestnika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Hurt E-sklep
ZAMKNIJ