Rozporządzeniem UE nr 2019/1148 w sprawie udostępniania prekursorów materiałów wybuchowych

Rozporządzeniem UE nr 2019/1148 w sprawie udostępniania prekursorów materiałów wybuchowych 

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w związku z obowiązującym od 01.02.2021r. Rozporządzeniem UE nr 2019/1148 w sprawie udostępniania prekursorów materiałów wybuchowych każdy podmiot, który chce nabyć nawozy azotowe o zawartości powyżej 16% azotu – jest zobligowany przy zakupie okazać dowód osobisty oraz podpisać oświadczenie o ich przeznaczeniu.

Każdy przypadek podejrzanej transakcji, zaginięcia czy kradzieży powinien być zgłoszony do właściwych organów.

Procedura stosowania przepisów rozporządzenia:

Sprawdzenie przy sprzedaży

 1. Podmiot gospodarczy, który udostępnia przeciętnemu użytkownikowi prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom zgodnie z art. 5 ust. 3, przy każdej transakcji sprawdza dowód tożsamości i pozwolenie tego przeciętnego użytkownika zgodnie z systemem pozwoleń ustanowionym przez państwo członkowskie, w którym prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom jest udostępniany i odnotowuje na tym pozwoleniu ilość prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom.
 2. W celu sprawdzenia, czy potencjalny nabywca jest użytkownikiem zawodowym lub innym podmiotem gospodarczym, podmiot gospodarczy, który udostępnia użytkownikowi zawodowemu lub innemu podmiotowi gospodarczemu prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom, przy każdej transakcji zwraca się o następujące informacje, chyba że w ciągu jednego roku poprzedzającego datę tej transakcji informacje dotyczące tego potencjalnego nabywcy zostały już sprawdzone, a dana transakcja nie różni się znacząco od poprzednich:
 1. Dowód tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania potencjalnego nabywcy;
 2. Rodzaj działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej, wraz z nazwą przedsiębiorstwa, adresem oraz numerem identyfikacyjnym VAT lub innym stosownym numerem rejestracyjnym przedsiębiorstwa, jeżeli takowy istnieje, potencjalnego nabywcy ;PL 11.7.2019 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 186/9
 3. Zamierzone stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom przez potencjalnego nabywcę.

Oprócz sprawdzania przy sprzedaży podmioty handlujące saletrą amonową dla celów rolniczych będą musiały także zgłaszać transakcje podejrzane, przypadki kradzieży i zaginięcia.

Zgłaszanie podejrzanych transakcji, przypadków zaginięcia i kradzieży

 1. Na potrzeby zapobiegania nielegalnemu wytwarzaniu materiałów wybuchowych i jego wykrywania podmioty gospodarcze i internetowe platformy handlu elektronicznego zgłaszają podejrzane transakcje. Podmioty gospodarcze i internetowe platformy handlu elektronicznego dokonują takich zgłoszeń po uwzględnieniu wszystkich okoliczności, a w szczególności jeżeli potencjalny nabywca zachowuje się w następujący sposób:
 2. wydaje się niepewny co do zamierzonego stosowania prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji;
 3. wydaje się niezaznajomiony z zamierzonym stosowaniem prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji lub nie może go w wiarygodny sposób wyjaśnić;
 4. zamierza nabyć prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji w ilościach, kombinacjach lub stężeniach nietypowych dla stosowania zgodnego z prawem;
 5. nie chce przedłożyć dowodu tożsamości, podać miejsca zamieszkania lub potwierdzić, w stosownych przypadkach, statusu użytkownika zawodowego lub podmiotu gospodarczego; lub
 6. nalega na skorzystanie z nietypowych metod płatności, w tym płatności dużą ilością gotówki.

 

 1. Podmioty gospodarcze i użytkownicy zawodowi zgłaszają znaczące przypadki zaginięcia i kradzieży prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji krajowemu punktowi kontaktowemu państwa członkowskiego, w którym taki przypadek zaginięcia lub kradzieży miał miejsce, w ciągu 24 godzin od jego wykrycia. Przy podejmowaniu decyzji o tym, czy przypadek zaginięcia lub kradzieży jest znaczący, biorą oni pod uwagę fakt, czy dana ilość jest nietypowa przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy.

Art. 13. 1. Kto zaniechał zgłoszenia podejrzanej transakcji, próby dokonania takiej transakcji, zniknięcia lub kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) 2019/1148 oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”.      

 

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ