Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny Przedsiębiorstwa Handlowego „Agroskład” Włodzimierz Jabłoński, Jacek Kaczuba Spółka Jawna

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Agroskład” Włodzimierz Jabłoński, Jacek Kaczuba Spółka Jawna z siedzibą w Józefin 39, 97-225 Ujazd, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082092, NIP 773-001-04-92.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora oraz pod numerem telefonu: 44 719 24 88 lub adresem e-mail: agroskład@agroskład.com.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail ado@agrosklad.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są następujące podmioty:

 1. podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. dostawcy współpracujący z Administratorem, w celu realizacji serwisu gwarancyjnego oraz rozpatrywania reklamacji;
 3. dostawcy współpracujący z Administratorem, w celu realizacji zlecenia;
 4. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa podmiotu danych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 • Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Pani/Pana dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku.

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy
 • uzna Pani/Pan, że dane osobowe są nieprawidłowe,
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały one usunięte przez Administratora,
 • Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Rekrutacja

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy,
 2. realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (dotyczy danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy),
 3. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia.

 • Klienci i Kontrahenci

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej późniejszą realizacją – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

Dane osobowe zawarte w umowie będę przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.

 • Przewoźnicy

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną, działającą we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):

 1. realizacja czynności, związanych ze złożeniem i realizacją współpracy/zamówienia, na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną, działającą w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):

 1. realizacja czynności, związanych ze złożeniem i realizacją współpracy/zamówienia, na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem Przewoźnika lub osób, współpracujących z Przewoźnikiem w związku z działaniami, mającymi na celu realizację współpracy/zamówienia:

 1. kontakt w sprawie realizacji współpracy/zamówienia, tj. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 2. wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

ŹRÓDŁO DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe jako:

 1. osoby działającej w imieniu Przewoźnika mogą zostać udostępnione Administratorowi przez Przewoźnika w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, miejsce zatrudnienia.
 2. pracownika/współpracownika Przewoźnika mogą zostać udostępnione Administratorowi przez Przewoźnika, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer dowodu osobistego.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy między Administratorem a Przewoźnikiem a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających ze współpracy.

 • Reklamacje

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zrealizowania uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji na podstawie:
 • zawartej umowy – 6 ust. 1 lit. b),
 • przepisu prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.),
 1. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.

Brak danych umożliwiających zidentyfikowanie osoby składającej reklamację uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

Brak danych kontaktowych osoby składającej reklamację uniemożliwia odesłanie odpowiedzi na wskazany adres zamieszkania lub adres e-mail.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji,
 2. 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.),
 3. wymagany przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
 • Newsletter

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki Newslettera na podany adres poczty elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO RODO – prawnie uzasadniony interes, którym jest marketing własnych produktów i usług w związku z art. 10 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone lub do momentu odwołania zgody.

 • Prekursory materiałów wybuchowych

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym oraz jest niezbędne do zakupu prekursorów materiałów wybuchowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18 miesięcy.

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ