Dotacje dla rolników w 2020 – na co jeszcze są pieniądze w tym roku

NA JAKIE INWESTYCJE PIENIĄDZE Z PROW JESZCZE W TYM ROKU?

Sezon jesienny dobiega już końca i mogłoby wydawać się, że czas na składanie wniosków o wsparcie z PROW również zakończył się, jednak ARiMR uruchomiła do końca roku jeszcze cztery nabory wniosków o wsparcie dla rolników. Na jakie inwestycje można uzyskać jeszcze dofinansowanie i kto może ubiegać się o nie? Sprawdźmy szczegóły programów:

 

ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚĆI – USŁUGI ROLNICZE

Ten program dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy już pracują na rzecz rolników i chcą dalej rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług. Wysokość zwrotu poniesionych kosztów to 50% i wynosi max. 500 tys. zł. na jednego beneficjenta. Wyjątkiem jest zakup nieruchomości, rzeczy używanych, koszty robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT, które nie są objęte wsparciem finansowym. Termin składania wniosków: od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r.

Warunki jakie należy spełnić, aby ubiegać się o wsparcie:

– osoba fizyczna, osoba, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

– wykonuje działalność gospodarczą (wybrane kody PKD: 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z) obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres min. 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosków

INWESTYCJE W NAWADNIANIE GOSPODARSTW

Program pomocy przeznaczony dla rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy. Wsparcie przyznawane jest na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające lub powiększenia obszaru nawadniania. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru lub magazynowania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Limit na jedno gospodarstwo to max. 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50% kosztów poniesionych na tą inwestycję. Minimalny poziom kosztów wynosić więcej niż 15 tys. zł. Termin składania wniosków: od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r.

Warunki jakie należy spełnić, aby ubiegać się o wsparcie:

– właściciel gospodarstwa o pow. co najmniej 1 ha (do max. 300 ha)

– wykazać przychód w wysokości min. 5 tys. zł (z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku)

– wpis w systemie: ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności.

INWESTYCJE NA OBSZARACH NATURA 2000

Program skierowany do rolników, których gospodarstwa znajdują się na obszarach cennych przyrodniczo – NATURA 2000. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej a wsparcie można uzyskać m.in. na inwestycje, które przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie TUZów, położonych na terenach NATURA 2000. Refundacji podlega 50% kosztów poniesionych, czyli do max. kwoty 500 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w zależności od rodzaju inwestycji. Termin składania wniosków: od 1 do 30 grudnia 2020 r.

Warunki jakie należy spełnić, aby ubiegać się o wsparcie:

– właściciel gospodarstwa, o łącznej powierzchni min. 1 ha, trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze NATURA 2000

ZABEZPIECZENIE WÓD PRZED AZOTANAMI

Wsparcie dla gospodarstw prowadzących chów lub hodowlę zwierząt. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Pomoc przyznawana jest na m.in. budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt obornikowych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, maszyn do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. Maksymalna kwota dotacji na jedno gospodarstwo to 100 tys. zł. Termin składania wniosków: od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r.

Wnioski przyjmują regionalne oddziały ARiMR. Można składać je osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Warto skorzystać z tych programów i zainwestować w swoje gospodarstwa przed kolejnym sezonem.

Źródło: ARiMR

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ