Dofinansowanie dla rolników – docieplenia – LAST CALL!!!!


NABORY LUTY 2024

dofinansowanie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie DOFINANSOWANIE

I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” 

w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.

Na jakie produktu można uzyskać dofinansowanie?

 1. Pomoc przyznawana jest na operacje mające na celu zmniejszenia presji działalności rolniczej na środowisko poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawę efektywności energetycznej;
 2. W ramach interwencji będą wspierane operacje, które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy
 3. Wsparciu będą podlegały operacje dotyczące w szczególności np.:
  • docieplenia ścian zewnętrznych,
  • docieplenia dachu lub stropu,
  • zakupu świetlików dachowych,
  • docieplenia podłóg,
  • zakupu okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
  • zakupu kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
  • zakupu instalacji do odzyskiwania ciepła,
  • zakupu systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
  • zakupu systemów monitoringu i zarządzania energią.
lista_difinansowania


FAQ – jak

Czy koszt wymiany ścian budynku ze starej płyty warstwowej, na nową płytę warstwową, która zapewni szczelność budynku i jego termomodernizację, koszt wymiany eternitowego pokrycia dachowego na płytę warstwową, która wpłynie na termomodernizację budynku, koszt przebudowy budynku gospodarczego, jeśli podczas przebudowy budynek zostanie poddany termomodernizacji, mogą być uznane za koszty kwalifikowane w ramach obszaru C?

(…) ww.  koszty mogą być uznane za koszty kwalifikowane w ramach interwencji I.10.2 obszar C, o ile zapewnią one redukcję wskaźnika EK i EP o co najmniej 30 % – co zostanie wykazane w załączonym do wniosku o przyznanie pomocy projekcie termomodernizacji oraz operacje te będą dotyczyły budynków gospodarstwa rolnego wskazanych w regulaminie.

https://www.gov.pl/web/arimr/obszar-c—inwestycje-dotyczace-rozwiazan-poprawiajacych-efektywnosc-energetyczna-budynkow-gospodarstw-rolnych

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy, dofinansowania

 1. W ramach naborów o przyznanie pomocy będzie mógł ubiegać się rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia następujące warunki:
  • została mu przyznana jednolita płatność obszarowa na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzednim lub który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub który zobowiąże się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność;
  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej;
  • posiada numer EP;
 2. W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer EP został nadany spółce oraz jeżeli:
  • gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do tej spółki i spełnia wymienione w ppkt. 1 tiret pierwsze;
  • w ramach umowy tej spółki jest prowadzona działalność rolnicza w zakresie określonym w wytycznych szczegółowych co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • każdy ze wspólników będący osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu KSH, albo przedsiębiorcą zagranicznym będącym osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału, spełnia warunki wymienione w ppkt. 3;
 3. W przypadku rolnika będącego osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu KSH pomoc jest przyznawana, jeżeli rolnik jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału – jego oddział jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
   

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w ramach I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych, w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych wynosi 200 tys. zł.

Dofinansowanie przyznaje się w

 • formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta;
 • wysokości do 65 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie

 1. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 25 stycznia 2024 r. do dnia 23 lutego 2024 r. włącznie.
 2. Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).
   

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych, objętych niniejszym ogłoszeniem, określa „Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych, opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – otwórz
 

Ogólna pula środków przeznaczona na interwencję I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze C obejmującym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych, w ramach naboru objętego niniejszym ogłoszeniem.
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru wynosi:
422 759 796 zł.
 

Jakie są kryteria otrzymania finansowania?

Kryteria wyboru

Co ważniejsze, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru: 

 1. jeżeli wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 5 – przyznaje się 4 punkty;
 2. jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną – przyznaje się 2 punkty;
 3. jeżeli operacja będzie realizowana na obszarach chronionych – przyznaje się 1 punkt;
 4. jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca jest młodym rolnikiem – przyznaje się 2 punkty;
 5. jeżeli operacja zostanie przeprowadzona w sposób kompleksowy, czyli docieplenie budynków gospodarstw rolnych będzie połączone z montażem lub modernizacją instalacji do odzyskiwania ciepła z tych budynków lub instalacji centralnego ogrzewania lub źródłem ciepła w tym współpracującym z OZE lub kompleksową wymianą lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne w technologii LED – przyznaje się 3 punkty;
 6. jeżeli w ramach operacji w gospodarstwie zostaną zlikwidowane wszystkie źródła ciepła wykorzystujące kopalne paliwo stałe przez ich zezłomowanie i będą zastąpione kotłem na biomasę, nie później niż do złożenia WOP – przyznaje się 2 punkty;
 7. jeżeli w budynkach gospodarstw rolnych objętych dofinansowaniem wykorzystywany będzie system monitoringu i zarządzania energią – przyznaje się 1 punkt.

Podsumowując, pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów.


Agroskład sp zoo. nie jest stroną, powyższe informacje mają charakter informacyjny. Podmiotem odpowiedzialnym za program jest ARiMR szczegóły znajdziesz na -> https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej–obszar-c–poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynkow-gospodarstw-rolnych

oraz https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-6-grudzien-2023-r—4-styczen-2024-r-obszar-c—inwestycje-dotyczace-rozwiazan-poprawiajacych-efektywnosc-energetyczna-budynkow-gospodarstw-rolnych

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ