Bon 100 zł – promocja sklepu części zamiennych Agroskład

Części do maszyn rolniczych – promocja!

 

Tylko teraz  możesz dostać od Nas specjalny bon na 100 zł do wykorzystania w Naszych sklepach części zamiennych! Sprawdź regulamin promocji.

Regulamin promocji

„Bon 100 zł – promocja sklepu części zamiennych Agroskład”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Bon 100 zł – promocja sklepu części zamiennych PH Agroskład” („Promocja”). Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem promocji jest firma PH Agroskład oferująca sprzedaż produktów objętych Promocją (Przedsiębiorstwo Handlowe Agroskład z siedzibą w Ujeździe 97-225, Józefin 39, KRS 0000082092, REGON 004712520, NIP 77300104/92). (dalej „Organizator”).
 3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnicy”), które kupią w okresie promocyjnym, wskazanym w pkt I 4 od organizatora objęte Promocją produkty („Produkty Promocyjne”) wskazane w pkt II. 5.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 16 sierpnia 2021 roku i trwa do 31 grudnia 2021.
 5. Informacje dotyczące Promocji oraz niniejszy regulamin dostępne są u organizatora oraz na stronie www.agrosklad.com.pl.

II.Warunki i zasady uczestnictwa

 1. W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupon rabatowy.
 2. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 3. Organizator decyduje o grupie docelowej konsumentów, która jest objęta promocją.
 4. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek nieuregulowane należności wobec firmy PH Agroskład.
 5. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości oryginalnych części zamiennych z wyłączeniem foli i siatki.
 6. Warunkiem wykorzystania bonu jest zakup oryginalnych części zamiennych do maszyn sprzedawanych przez firmę PH Agroskład dostępnych w sklepach stacjonarnych organizatora za min. 1000 zł brutto
 7. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 9. Bon rabatowy po jego wykorzystaniu zostaje zatrzymany przez sprzedawcę jako dowód uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
 10. Bon 100zł do wykorzystania wyłącznie w sklepach części zamiennych organizatora.
 11. W przypadku zaistnienia podstawy do zwrotu produktu zakupionego przy wykorzystaniu bonu rabatowego, Klientowi zwracana jest jedynie wartość dopłacona do bonu.

III. Tryb składania reklamacji

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie, listem poleconym na adres organizatora z dopiskiem „Reklamacja Marketing – bon 100zł” w terminie do 10 dni od daty wydania bonu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO oraz w ustawie o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781).
 2. Administratorem danych Uczestników Promocji jest Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail ado@agrosklad.co.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji a także na potrzeby komunikacji marketingowej Organizatora, zaś w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu.
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Uczestnicy Promocji zachowują prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl art. 20 RODO oraz nie będą one podlegały profilowaniu.
 9. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie jego danych kontaktowych w celach otrzymywania informacji handlowej od Organizatora. Zgoda jest dobrowolna i w żaden sposób nie warunkuje uczestnictwa w Promocji. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych do momentu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami leżące po stronie Uczestników.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik naruszył postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem strony www.
 6. W zakresie nieregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego właściwe ze względu na przedmiot Promocji, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 

Zobacz również...

Hurt E-sklep
ZAMKNIJ